PostGIS  2.5.7dev-r@@SVN_REVISION@@

◆ rtpg_nmapalgebra_arg_init()

static rtpg_nmapalgebra_arg rtpg_nmapalgebra_arg_init ( )
static

Definition at line 129 of file rtpg_mapalgebra.c.

129  {
130  rtpg_nmapalgebra_arg arg = NULL;
131 
132  arg = palloc(sizeof(struct rtpg_nmapalgebra_arg_t));
133  if (arg == NULL) {
134  elog(ERROR, "rtpg_nmapalgebra_arg_init: Could not allocate memory for arguments");
135  return NULL;
136  }
137 
138  arg->numraster = 0;
139  arg->pgraster = NULL;
140  arg->raster = NULL;
141  arg->isempty = NULL;
142  arg->ownsdata = NULL;
143  arg->nband = NULL;
144  arg->hasband = NULL;
145 
146  arg->pixtype = PT_END;
147  arg->hasnodata = 1;
148  arg->nodataval = 0;
149 
150  arg->distance[0] = 0;
151  arg->distance[1] = 0;
152 
154  arg->pgcextent = NULL;
155  arg->cextent = NULL;
156  arg->mask = NULL;
157 
158 #if POSTGIS_PGSQL_VERSION >= 120
159  arg->callback.ufc_info = &(arg->callback.ufc_info_data.fcinfo);
160 #endif
161  arg->callback.ufc_noid = InvalidOid;
162  arg->callback.ufc_rettype = InvalidOid;
163 
164  return arg;
165 }
@ PT_END
Definition: librtcore.h:197
@ ET_INTERSECTION
Definition: librtcore.h:201
rtpg_nmapalgebra_callback_arg callback
FunctionCallInfoData ufc_info

References rtpg_nmapalgebra_arg_t::callback, rtpg_nmapalgebra_arg_t::cextent, rtpg_nmapalgebra_arg_t::distance, ET_INTERSECTION, rtpg_nmapalgebra_arg_t::extenttype, rtpg_nmapalgebra_arg_t::hasband, rtpg_nmapalgebra_arg_t::hasnodata, rtpg_nmapalgebra_arg_t::isempty, rtpg_nmapalgebra_arg_t::mask, rtpg_nmapalgebra_arg_t::nband, rtpg_nmapalgebra_arg_t::nodataval, rtpg_nmapalgebra_arg_t::numraster, rtpg_nmapalgebra_arg_t::ownsdata, rtpg_nmapalgebra_arg_t::pgcextent, rtpg_nmapalgebra_arg_t::pgraster, rtpg_nmapalgebra_arg_t::pixtype, PT_END, rtpg_nmapalgebra_arg_t::raster, rtpg_nmapalgebra_callback_arg::ufc_info, rtpg_nmapalgebra_callback_arg::ufc_noid, and rtpg_nmapalgebra_callback_arg::ufc_rettype.

Referenced by RASTER_nMapAlgebra(), and rtpg_nmapalgebraexpr_arg_init().

Here is the caller graph for this function: