PostGIS  2.5.7dev-r@@SVN_REVISION@@

◆ callback

rtpg_nmapalgebra_callback_arg rtpg_nmapalgebra_arg_t::callback

Definition at line 126 of file rtpg_mapalgebra.c.

Referenced by RASTER_nMapAlgebra(), and rtpg_nmapalgebra_arg_init().