PostGIS  2.5.2dev-r@@SVN_REVISION@@

◆ yytokentype

Enumerator
POINT_TOK 
LINESTRING_TOK 
POLYGON_TOK 
MPOINT_TOK 
MLINESTRING_TOK 
MPOLYGON_TOK 
MSURFACE_TOK 
MCURVE_TOK 
CURVEPOLYGON_TOK 
COMPOUNDCURVE_TOK 
CIRCULARSTRING_TOK 
COLLECTION_TOK 
RBRACKET_TOK 
LBRACKET_TOK 
COMMA_TOK 
EMPTY_TOK 
SEMICOLON_TOK 
TRIANGLE_TOK 
TIN_TOK 
POLYHEDRALSURFACE_TOK 
DOUBLE_TOK 
DIMENSIONALITY_TOK 
SRID_TOK 

Definition at line 46 of file lwin_wkt_parse.h.

47  {
48  POINT_TOK = 258,
49  LINESTRING_TOK = 259,
50  POLYGON_TOK = 260,
51  MPOINT_TOK = 261,
52  MLINESTRING_TOK = 262,
53  MPOLYGON_TOK = 263,
54  MSURFACE_TOK = 264,
55  MCURVE_TOK = 265,
56  CURVEPOLYGON_TOK = 266,
57  COMPOUNDCURVE_TOK = 267,
58  CIRCULARSTRING_TOK = 268,
59  COLLECTION_TOK = 269,
60  RBRACKET_TOK = 270,
61  LBRACKET_TOK = 271,
62  COMMA_TOK = 272,
63  EMPTY_TOK = 273,
64  SEMICOLON_TOK = 274,
65  TRIANGLE_TOK = 275,
66  TIN_TOK = 276,
68  DOUBLE_TOK = 278,
69  DIMENSIONALITY_TOK = 279,
70  SRID_TOK = 280
71  };
#define MLINESTRING_TOK
#define COLLECTION_TOK
#define LBRACKET_TOK
#define COMPOUNDCURVE_TOK
#define MPOINT_TOK
#define LINESTRING_TOK
#define POINT_TOK
#define POLYGON_TOK
#define DOUBLE_TOK
#define DIMENSIONALITY_TOK
#define MPOLYGON_TOK
#define COMMA_TOK
#define EMPTY_TOK
#define MSURFACE_TOK
#define SEMICOLON_TOK
#define TRIANGLE_TOK
#define RBRACKET_TOK
#define SRID_TOK
#define TIN_TOK
#define CIRCULARSTRING_TOK
#define POLYHEDRALSURFACE_TOK
#define MCURVE_TOK
#define CURVEPOLYGON_TOK