PostGIS  2.4.9dev-r@@SVN_REVISION@@

◆ SHPT_POINTZ

#define SHPT_POINTZ   11