Name

RenameTopology — 重命名拓扑

Synopsis

varchar RenameTopology(varchar old_name, varchar new_name);

描述

重命名拓扑架构,更新其在topology.topology 表中的元数据记录。

可用性:3.4.0

示例

将拓扑从 topo_stage 重命名为topo_prod

SELECT topology.RenameTopology('topo_stage', 'topo_prod');