Name

ST_RastFromHexWKB — Retourne un raster à partir d'un raster Well-Known Binary (WKB) en hexadécimal.

Synopsis

raster ST_RastFromHexWKB(text wkb);

Description

Construit un raster PostGIS à partir d'une représentation hexadécimale raster Well-Known Binary (WKB).

Disponibilité : 2.5.0

Exemples

SELECT (ST_Metadata(
  ST_RastFromHexWKB(
    '010000000000000000000000400000000000000840000000000000E03F000000000000E03F000000000000000000000000000000000A0000000A001400'
  )
)).* AS metadata;

 upperleftx | upperlefty | width | height | scalex | scaley | skewx | skewy | srid | numbands
------------+------------+-------+--------+--------+--------+-------+-------+------+----------
    0.5 |    0.5 |  10 |   20 |   2 |   3 |   0 |   0 |  10 |    0