Name

RenameTopology — Renames a topology

Synopsis

varchar RenameTopology(varchar old_name, varchar new_name);

Description

Renames a topology schema, updating its metadata record in the topology.topology table.

Availability: 3.4.0

Examples

Rename a topology from topo_stage to topo_prod.

SELECT topology.RenameTopology('topo_stage', 'topo_prod');

See Also

CopyTopology, RenameTopoGeometryColumn