PostGIS  2.3.8dev-r@@SVN_REVISION@@

◆ SHPT_POINTZ

#define SHPT_POINTZ   11