PostGIS  2.2.8dev-r@@SVN_REVISION@@

◆ nodatanodata

struct { ... } rtpg_nmapalgebraexpr_callback_arg::nodatanodata