PostGIS  2.1.10dev-r@@SVN_REVISION@@
Enumerator
POINT_TOK 
LINESTRING_TOK 
POLYGON_TOK 
MPOINT_TOK 
MLINESTRING_TOK 
MPOLYGON_TOK 
MSURFACE_TOK 
MCURVE_TOK 
CURVEPOLYGON_TOK 
COMPOUNDCURVE_TOK 
CIRCULARSTRING_TOK 
COLLECTION_TOK 
RBRACKET_TOK 
LBRACKET_TOK 
COMMA_TOK 
EMPTY_TOK 
SEMICOLON_TOK 
TRIANGLE_TOK 
TIN_TOK 
POLYHEDRALSURFACE_TOK 
DOUBLE_TOK 
DIMENSIONALITY_TOK 
SRID_TOK 
POINT_TOK 
LINESTRING_TOK 
POLYGON_TOK 
MPOINT_TOK 
MLINESTRING_TOK 
MPOLYGON_TOK 
MSURFACE_TOK 
MCURVE_TOK 
CURVEPOLYGON_TOK 
COMPOUNDCURVE_TOK 
CIRCULARSTRING_TOK 
COLLECTION_TOK 
RBRACKET_TOK 
LBRACKET_TOK 
COMMA_TOK 
EMPTY_TOK 
SEMICOLON_TOK 
TRIANGLE_TOK 
TIN_TOK 
POLYHEDRALSURFACE_TOK 
DOUBLE_TOK 
DIMENSIONALITY_TOK 
SRID_TOK 

Definition at line 198 of file lwin_wkt_parse.c.

198  {
199  POINT_TOK = 258,
200  LINESTRING_TOK = 259,
201  POLYGON_TOK = 260,
202  MPOINT_TOK = 261,
203  MLINESTRING_TOK = 262,
204  MPOLYGON_TOK = 263,
205  MSURFACE_TOK = 264,
206  MCURVE_TOK = 265,
207  CURVEPOLYGON_TOK = 266,
208  COMPOUNDCURVE_TOK = 267,
209  CIRCULARSTRING_TOK = 268,
210  COLLECTION_TOK = 269,
211  RBRACKET_TOK = 270,
212  LBRACKET_TOK = 271,
213  COMMA_TOK = 272,
214  EMPTY_TOK = 273,
215  SEMICOLON_TOK = 274,
216  TRIANGLE_TOK = 275,
217  TIN_TOK = 276,
218  POLYHEDRALSURFACE_TOK = 277,
219  DOUBLE_TOK = 278,
220  DIMENSIONALITY_TOK = 279,
221  SRID_TOK = 280
222  };
#define LBRACKET_TOK
#define LINESTRING_TOK
#define COMPOUNDCURVE_TOK
#define CURVEPOLYGON_TOK
#define MLINESTRING_TOK
#define DOUBLE_TOK
#define MPOINT_TOK
#define POLYGON_TOK
#define POINT_TOK
#define MPOLYGON_TOK
#define DIMENSIONALITY_TOK
#define COMMA_TOK
#define MSURFACE_TOK
#define EMPTY_TOK
#define RBRACKET_TOK
#define TRIANGLE_TOK
#define SRID_TOK
#define SEMICOLON_TOK
#define TIN_TOK
#define POLYHEDRALSURFACE_TOK
#define CIRCULARSTRING_TOK
#define COLLECTION_TOK
#define MCURVE_TOK